صفحه ۲۵۳

آن شک عمل نماید و در این صورت پس از عمل به دستور گفته شده دوباره خواندن نماز لازم نیست اگر چه مستحب شدید آن است که در چهار صورت آخر یعنی از ردیف 6 به بعد دوباره نماز را بخواند.

نماز احتیاط

یکی از دستورهای گفته شده در شک های صحیح خواندن نماز احتیاط بود که در اینجا مقداری در باره آن توضیح می‎دهیم:

کسی که نماز احتیاط بر او واجب می‎شود باید بلافاصله پس از تمام شدن نماز بدون این که رو از قبله برگرداند و یا کاری که نماز را باطل می‎کند انجام دهد نیت نماز احتیاط نموده ولی آن را بر زبان جاری نسازد، آنگاه تکبیرة الاحرام گفته و سپس آهسته فقط سوره حمد را بخواند و به رکوع رفته و دو سجده بجا آورد، حال اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است با خواندن تشهد و سلام نماز را به پایان می‎رساند و اگر وظیفه اش خواندن دو رکعت نماز احتیاط بوده دوباره برخاسته و تنها حمد را بطور آهسته خوانده و بدون بجا آوردن قنوت به رکوع رفته و پس از بجا آوردن دو سجده و خواندن تشهد و سلام نماز را به پایان می‎رساند.

همانطور که گفته شد در نماز احتیاط پس از خواندن سوره حمد نباید سوره دیگری خوانده شود و این نماز قنوت هم ندارد و بنابر احتیاط واجب سوره حمد حتی "بسم الله الرحمن الرحیم" آن را نیز باید آهسته خواند.

سجده سهو

یکی دیگر از دستورهایی که در مورد شکهای صحیح وجود داشت بجاآوردن سجده سهو بود و آن بدین صورت است که نمازگزار پس از گفتن سلام نماز بلافاصله نیت دو سجده سهو نموده، البته آن را بر زبان جاری نمی سازد، آنگاه بنابر احتیاط واجب پیشانی را روی چیزی که سجده بر آن صحیح است گذاشته و می‎گوید:

"بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله" یا "بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد"

ناوبری کتاب