صفحه ۲۵۲

4 - پس از سربرداشتن از سجده دوم شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت؛ که باید بنا را بر چهار گذاشته، نماز را تمام کرده و بلافاصله بعد از نماز دو "سجده سهو" به کیفیتی که گفته خواهد شد بجا آورد.

5 - در هر کجای نماز شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت؛ که باید بنا را بر چهار گذاشته و پس از تمام کردن نماز بلافاصله یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته بخواند. گر چه خواندن دو رکعت نماز احتیاط نشسته بهتر است.

6 - در حالی که ایستاده است شک نماید که در رکعت چهارم است یا پنجم؛ که باید بدون انجام دادن کاری بنشیند و تشهد و سلام نماز را خوانده و پس از پایان نماز بلافاصله یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورده و بنابر احتیاط دو سجده سهو برای ایستادن بیجا و دو سجده سهو برای ذکرهای اضافی انجام دهد.

7 - در حال ایستادن شک نماید که در رکعت سوم است یا پنجم؛ که باید بنشیند و پس از خواندن تشهد و سلام، بلافاصله دو رکعت نماز احتیاط ایستاده خوانده و پس از آن بنابر احتیاط دو سجده سهو برای ایستادن بیجا و دو سجده سهو هم برای ذکرهای اضافی انجام دهد.

8 - در حالی که ایستاده شک کند که در رکعت سوم است یا چهارم یا پنجم؛ که باید بنشیند و نماز را با تشهد و سلام به پایان رسانده و سپس بلافاصله دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نماز احتیاط نشسته خوانده و پس از آن بنابر احتیاط دو سجده سهو برای ایستادن بیجا و دو سجده سهو برای ذکرهای اضافی انجام دهد.

9 - در حالی که ایستاده شک نماید که در رکعت پنجم است یا ششم؛ که باید بنشیند و نماز را با تشهد و سلام به پایان رسانده و بلافاصله دو سجده سهو بجا آورد و پس از آن بنابر احتیاط دو سجده سهو دیگر هم برای ایستادن بیجا و دو سجده سهو هم برای ذکرهای اضافی انجام دهد.

البته باید توجه داشت که اگر یکی از شکهای صحیح گفته شده برای انسان پیش بیاید بنابر احتیاط واجب نباید نماز را بشکند، بلکه باید به دستور گفته شده نسبت به

ناوبری کتاب