صفحه ۲۴۶

2 - در بین نماز متوجه شود مسجد نجس شده و وقت نماز وسعت دارد و بدون رها کردن نماز نمی تواند آن را آب بکشد.

3 - در حال نماز طلبکار طلب خود را از او درخواست نماید و نمازگزار نتواند در بین نماز طلب او را بدهد.

4 - پیش از رسیدن به حد رکوع متوجه شود اذان و اقامه نمازش را فراموش کرده، که در این صورت چنانچه وقت وسعت دارد مستحب است نماز را رها کرده و پس از گفتن اذان و اقامه نماز را از اول شروع نماید.

س: اگر در هنگام نماز کسی به نمازگزار سلام کرد آیا بر وی واجب است که جوابش را بدهد؟

ج: بله در صورتی که سلام او از روی شوخی یا مسخره نباشد لازم است بلافاصله پاسخش را بگوید و اگر به اندازه ای تأخیر بیندازد که اگر بخواهد پاسخ دهد دیگر جواب آن سلام به حساب نیاید، نباید جواب آن را بدهد؛ مثلا کسی که در رکعت اول به نمازگزار سلام کرد وی نمی تواند در رکعت چهارم جواب وی را بدهد.

س: آیا نمازگزار در حال نماز می‎تواند به کسی سلام نماید؟

ج: خیر نمی تواند.

س: پاسخ سلام از طرف نمازگزار در نماز به چه نحوی باید باشد؟

ج: بنابر احتیاط واجب باید پاسخ سلام را به گونه ای بدهد که مطابق سلام گفته شده باشد، یعنی اگر سلام کننده گفته است: "سلام علیکم"، نمازگزار چیزی به آن نیفزاید و نگوید: "سلام علیکم و رحمة الله و برکاته"، و همچنین نمازگزار باید کلمه "سلام" را در اول قرار دهد و بگوید: "سلام علیکم" و اگر در پاسخ "علیکم السلام" بگوید صحیح نیست.

در اینجا مناسب است مطالبی در باره "سلام" و اهمیت آن در اسلام ذکر شود.

سلام تحیت مبارک الهی

تمام انسانهای جهان هنگامی که با همدیگر برخورد می‎نمایند برای اظهار محبت به یکدیگر نوعی تحیت و دعا برای سلامتی و حیات یکدیگر دارند، که این کار گاهی

ناوبری کتاب