صفحه ۲۴۵

س: اگر هنگام نماز فقط صورت را از قبله برگرداند چه حکمی دارد؟

ج: اگر از روی عمد همه صورت را به گونه ای به طرف راست یا چپ برگرداند که بتواند پشت سر خود را ببیند نمازش باطل است، بلکه بنابر احتیاط واجب اگر از روی اشتباه هم این مقدار رو را از قبله برگرداند نماز باطل می‎شود، ولی اگر مقدار کمی سر را از قبله برگرداند چه از روی عمد باشد یا از روی اشتباه نماز صحیح است، گرچه در صورت عمدی بودن آن عملی است مکروه و همچنین مکروه است نمازگزار با چشم خود به طرف راست و چپ نظر نماید.

س: سرفه، آروغ زدن و آه کشیدن در نماز چگونه است ؟

ج: اشکالی ندارد، ولی گفتن کلماتی چون آخ، وای و آه از روی عمد نماز را باطل می‎کند.

س: آیا انسان می‎تواند کلمه ای از حمد و سوره و سایر ذکرهای نماز را به خاطر احتیاط یا به جهت دیگر چند مرتبه تکرار نماید؟

ج: اشکالی ندارد، به شرط آن که به حد وسواس نرسد.

س: اگر نمازگزار برای جلوگیری از صدای خنده به خود بپیچد به گونه ای که حالش دگرگون شود مثلا رنگش قرمز شود، آیا نمازش صحیح است ؟

ج: بنابر احتیاط باید نماز را دوباره بخواند.

س: اگر نمازگزار در بین نماز مدتی ساکت بماند و چیزی نخواند نمازش چگونه است ؟

ج: اگر به قدری ساکت بماند که مردم نگویند نماز می‎خواند نمازش باطل است.

س: بستن چشمها در نماز و همچنین ساکت شدن در موقع خواندن حمد و سوره و ذکر به خاطر شنیدن سخن دیگران چه حکمی دارد؟

ج: کارهای گفته شده و نیز هر کاری که خضوع و خشوع را در نماز از بین می‎برد مثل بازی با ریش و دست و انگشتان مکروه بوده و از ثواب نماز می‎کاهد.

س: آیا انسان می‎تواند نماز خود را رها نماید؟

ج: در حال اختیار رها کردن نماز بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ولی در موارد زیر می‎توان نماز را شکسته و رها نمود:

1 - این که ببیند جان فردی در خطر است یا مالی که نگهداری آن اهمیت دارد در معرض از بین رفتن باشد.

ناوبری کتاب