صفحه ۲۴۴

9 - از روی عمد یا اشتباه کاری که او را از صورت نمازگزار بودن خارج می‎سازد انجام دهد مثل پریدن به هوا.

ناگفته نماند که کارهای دیگری نیز باعث باطل شدن نماز می‎گردد که در بحثهای گذشته درباره آن صحبت شد و نیز به پاره ای از آنها در بحث های آینده اشاره می‎شود.

پرسش و پاسخ

س: آیا خوردن و آشامیدن در نماز جایز است ؟

ج: در صورتی که خوردن و آشامیدن او را از حالت نمازگزار بودن خارج می‎سازد باید خودداری نماید، بلکه احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد، اگر چه به واسطه آن از حالت نمازگزار بودن هم خارج نشود.

س: اگر در بین نماز غذایی را که لای دندانهایش مانده است فرو برد آیا نمازش اشکال پیدا می‎کند؟

ج: خیر، ولی اگر قند و شکر و مانند آن را در دهان بگذارد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو برد نمازش اشکال پیدا می‎کند.

س: اگر نمازگزار به طرفی که یقین داشت قبله است نماز خواند و پس از نماز فهمید پشت به قبله نماز خوانده، نمازش چگونه است ؟

ج: اگر در وقت نماز بفهمد نماز را باید دوباره بخواند، و اگر وقت نماز گذشته باشد بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

س: اگر بعد از نماز معلوم شد که به طرف راست یا چپ قبله نماز خوانده است در این صورت چه حکمی دارد؟

ج: اگر وقت نماز باقی است باید نماز را دوباره بخواند، و اگر پس از گذشتن وقت نماز بفهمد قضا لازم نیست.

س: اگر بعد از نماز معلوم شد مقداری از قبله انحراف داشته است تکلیف چیست ؟

ج: اگر کجی او از قبله به حدی نبوده که به طرف راست یا طرف چپ قبله نماز خوانده باشد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب