صفحه ۲۴۳

گفتار چهاردهم: مبطلات نماز

به کارهایی که باعث باطل شدن نماز می‎گردند "مبطلات" گویند که عبارتند از:

1 - در بین نماز یکی از شرطهای صحت نماز مثلا پوشش لازم نمازگزار از بین برود.

2 - در بین نماز کاری که باعث باطل شدن وضوی نمازگزار می‎گردد انجام شود مثلا ادرار نموده یا به خواب رود.

3 - مانند برخی اهل سنت دستها را پایین سینه روی هم قرار دهد که بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را بخواند، اگر چه به خاطر رعایت ادب در پیشگاه خداوند چنین کاری را انجام دهد.

4 - پس از تمام شدن سوره حمد "آمین" بگوید.

5 - از روی عمد پشت به قبله نماید یا به سمت چپ یا راست قبله برگردد.

6 - از روی عمد کلمه ای را که در نماز نیست بگوید.

7 - از روی عمد خنده با صدا نماید یا اگر خنده اش غیر عمدی و از روی سهو است طوری باشد که او را از صورت نمازگزار بودن خارج نماید، ولی تبسم و لبخند نماز را باطل نمی کند.

8 - از روی عمد برای کارهای دنیاگریه با صدا نماید و در این صورت گریه بی صدا نیز اشکال دارد، ولی گریه غیر عمدی اگر چه با صدا باشد و نیز گریه برای طلب حاجت مشروع دنیایی از خداوند اشکالی ندارد؛ و اگر به خاطر شوق به خداوند و یا ترس از آخرت گریه نماید نه تنها اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است.

ناوبری کتاب