صفحه ۲۴

و در وزش بادها نشانه هائی برای خردمندان وجود دارد" سوره جاثیه (45): آیات 3 تا 5..

راه دوم محکم شدن باورهای دینی مطالعه کتابهای گوناگونی است که درباره جهان آفرینش وموجودات مختلف به نگارش درآمده است. انسان با مطالعه کتابهای علمی در زمینه های گوناگون همچون گیاه شناسی، ستاره شناسی، وضعیت جانوران خشکی و دریائی می‎تواند اطلاعات مفیدی راجع به محیط اطرافش پیدا کند و با اندیشه در آن اشیاء و قوانین حاکم بر هر کدام پی به دستی غیبی که به وجود آورنده هر کدام از آنهاست ببرد؛ به علاوه کتابهایی در زمینه خود اصول اعتقادات نوشته شده که در آنها سعی شده است این اصول با برهان و استدلال ثابت گردد، مثل کتابهای کلامی و فلسفی. هر کس به فراخور فهم خود می‎تواند از این کتابها جهت استحکام بخشیدن به باورهای خود در زمینه اصول اعتقادات استفاده نماید.

راه سوم گفتگوی حضوری با اندیشمندان و خردمندان صاحب نظر در زمینه مسائل اعتقادی است که به واسطه این کار انسان به نقاط ضعف خود پی برده و در جهت اصلاح آنها گام برمی دارد.

راه چهارم استمداد از خداوند و درخواست هدایت از اوست. هرچه انسان با خدا رابطه و انس بیشتری برقرار کند، بیشتر به او نزدیک شده و او را بهتر خواهد شناخت و تردیدهایش برطرف خواهد شد.

تا که از جانب معشوق نباشد کششی
کوشش عاشق بیچاره به جائی نرسد

یاد و ذکر خداوند عامل مؤثری است برای ریشه دار شدن اعتقاد به او و خوشبختی ابدی:

هر گنج سعادت که خدای داد به حافظ
از یمن یمن: برکت دعای شب و ورد ورد: ذکر، دعا. سحری بود

ناوبری کتاب