صفحه ۲۳۸

4 - سپس بنابر احتیاط واجب نمازگزار باید یکی از سوره های قرآن، بجز آنهایی که سجده واجب دارند را بخواند.

قابل توجه این که؛ مکروه است نمازگزار در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره توحید (اخلاص) را ترک نماید و همچنین مکروه است نمازگزار همان سوره ای را که در رکعت اول خوانده در رکعت دوم هم بخواند، اما اگر سوره توحید را در هر یک از دو رکعت هم بخواند مکروه نیست.

و اینک سوره توحید را مرور می‎نماییم:

"بسم الله الرحمن الرحیم": به نام خداوند بخشنده مهربان.

"قل هو الله احد": بگو اوست خدایی یگانه.

"الله الصمد": خدایی که از تمام موجودات بی نیاز است.

"لم یلد و لم یولد": فرزند ندارد و فرزند کسی نیست.

"ولم یکن له کفوا احد": و هیچ کس مثل و همتای او نیست.

5 - سپس در حالی که ایستاده و بدن آرام است برای رکوع خم شده و پس از آرام شدن بدن در رکوع به گفتن هر ذکری که می‎خواهد بپردازد، ولی احتیاط آن است که نمازگزار برای ذکر رکوع بگوید: "سبحان ربی العظیم و بحمده": پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و من مشغول ستایش او هستم. یا سه مرتبه بگوید: "سبحان الله": خداوند از هر عیب و نقصی پاک و منزه است.

6 - آنگاه از رکوع برخاسته و وقتی بدن راست و آرام شد مستحب است بگوید: "سمع الله لمن حمده": خداوند حمد و ثنای شخصی که او را ستایش می‎نماید بشنود و بپذیرد.

7 - سپس به سجده رفته و وقتی بدن آرام گرفت هر ذکری را که می‎خواهد بگوید، ولی احتیاط آن است که بگوید: "سبحان ربی الاعلی و بحمده": پروردگار برتر من از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و من مشغول ستایش او هستم، یا بنابر احتیاط واجب سه مرتبه "سبحان الله" بگوید.

سپس وقتی از سجده اول برخاست و بدن آرام گرفت مستحب است "الله اکبر" گفته آنگاه دوباره به سجده رفته و پس از گفتن ذکر برخیزد و بنشیند و هنگام

ناوبری کتاب