صفحه ۲۳۴

س: تسبیحات اربعه را باید آهسته خواند یا بلند؟

ج: بنابر احتیاط واجب زن و مرد باید تسبیحات اربعه را در تمام نمازها آهسته بخوانند و همچنین اگر سوره حمد به جای تسبیحات اربعه خوانده می‎شود بنابر احتیاط واجب باید حتی "بسم الله الرحمن الرحیم" آن را هم آهسته خواند.

س: اگر از روی اشتباه در رکعت اول یا دوم شروع به خواندن تسبیحات اربعه نماید و یا در رکعت سوم و چهارم شروع به خواندن حمد و سوره نماید چه باید انجام دهد؟

ج: چنانچه بعد از رفتن به رکوع متوجه اشتباه خود شود نمازش صحیح است ولی اگر قبل از رفتن به رکوع متوجه آن شود باید آنچه را از روی اشتباه شروع کرده رها نموده و آنچه را که وظیفه اوست بخواند.

2 - تشهد:

نمازگزار باید در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و مستحب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نمازهای چهار رکعتی پس از سجده دوم نشسته و در حالی که بدنش آرام است ذکر تشهد را بگوید.

3 - سلام:

پس از تشهد رکعت آخر نماز سلام قرار دارد که اگر نمازگزار از روی عمد آن را نگوید نمازش باطل است.

4 - ذکر:

نمازگزار باید در حال رکوع، سجده و تشهد ذکر بگوید.

س: نمازگزار به جز حمد و سوره و تسبیحات اربعه بقیه ذکرهای واجب یا مستحب نماز چون تکبیرة الاحرام، ذکر رکوع و سجده و قنوت و تشهد و سلام را باید آهسته بخواند یا بلند؟

ج: اختیار با خود اوست می‎تواند بلند یا آهسته بخواند، ولی باید آنها را طوری بخواند که خودش بشنود.

ناوبری کتاب