صفحه ۲۳۳

ج: خیر چون دو سوره "فیل" و "قریش" با هم در نماز یک سوره به حساب می‎آیند، پس نمازگزار نمی تواند هر کدام از آنها را به تنهایی در یک رکعت نماز بخواند، بلکه بعد از خواندن حمد اول بایستی سوره فیل و سپس سوره قریش را بخواند؛ و همین گونه است حال دو سوره "الضحی" و "الانشراح" که نمازگزار باید اول سوره الضحی و سپس سوره انشراح را با آن بخواند.

س: حمد و سوره در چه نمازهایی باید بلند و در چه نمازهایی باید آهسته خوانده شود؟

ج: زن و مرد واجب است که حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند و اگر از روی عمد بلند بخوانند نماز باطل است. و بر مرد واجب است که حمد و سوره نمازهای "صبح"، "مغرب" و "عشا" را بلند بخواند، ولی زن می‎تواند حمد و سوره این نمازها را بلند یا آهسته بخواند، مگر این که نامحرم صدایش را بشنود که در این صورت احتیاط مستحب آن است آنها را آهسته بخواند.

س: اگر انسان از روی اشتباه جایی که باید حمد و سوره را بلند بخواند آهسته بخواند و یا در جایی که باید آهسته بخواند بلند بخواند نمازش چگونه است ؟

ج: نمازش صحیح است؛ و اگر در بین خواندن حمد و سوره متوجه اشتباه خود شود لازم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند، اگر چه احتیاط این است که دوباره بخواند.

س: ملاک بلندی صدا در قرائت حمد و سوره چیست و نمازگزار چه مقدار بایستی صدا را بلند نماید؟

ج: تشخیص دیگران و جوهره دار بودن صدا میزان بلندی آن است، پس اگر طوری بخواند که به نظر مردم بلند به حساب می‎آید و صدا نیز دارای جوهره باشد کافی است؛ البته نمازگزار نباید بیش از حد معمول صدایش را بلند نماید مثلا فریاد بکشد وگرنه نمازش باطل است.

س: آیا می‎توان تسبیحات اربعه را بیش از سه مرتبه خواند؟

ج: اگر به قصد گفتن ذکر باشد اشکالی ندارد، ولی اگر بخواهد به قصد آنچه در نماز دستور داده اند بخواند جایز نیست.

ناوبری کتاب