صفحه ۲۳۱

گفتار دوازدهم: واجبات غیر رکنی نماز

به واجباتی که اگر از روی عمد اضافه یا ترک شوند نماز باطل گشته و اگر از روی اشتباه و سهو کم یا زیاد گردند اشکالی برای نماز به وجود نمی آید "واجبات غیر رکنی" گویند، که عبارتند از:

1 - قرائت:

در رکعت اول و دوم نمازهای شبانه روزی باید پس از تکبیرة الاحرام ابتدا سوره حمد و سپس بنابر احتیاط واجب یک سوره کامل از سوره هایی که سجده واجب ندارد خوانده شود. و در رکعت سوم و چهارم نماز می‎توان سه مرتبه تسبیحات اربعه را خواند و یا به جای آن فقط یک حمد قرائت نمود و همچنین می‎توان در یک رکعت، مثلا رکعت سوم حمد و در رکعت دیگر، مثلا در رکعت چهارم تسبیحات را خواند، اگر چه بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات خوانده شود.

مستحبات قرائت

1 - کلمات حمد و سوره و تسبیحات را شمرده بخواند و در حمد و سوره آخر آیات را وقف نموده و به معنای آنها توجه نماید.

ناوبری کتاب