صفحه ۲۳۰

ج: اگر می‎تواند باید پیشانی را از روی آن بر روی چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد ولی سر را بلند نکند و همچنین اگر در حال سجده متوجه شود که چیزی مانند موی سر یا پارچه بین پیشانی و مهر او فاصله شده است باید بدون این که پیشانی را بلند نماید آن چیز را از روی مهر برطرف نماید.

س: اگر نمازگزار چیزی که سجده بر آن صحیح باشد در اختیار ندارد برای سجده چه کند؟

ج: در اینجا می‎تواند بر پنبه یا کتان رشته نشده و اگر نبود بر مواد معدنی و اگر نبود بر لباس خود سجده نماید. و اگر لباس هم ندارد می‎تواند بر پشت دست سجده نماید.

س: اگر در سجده اول مهر به پیشانی بچسبد آیا می‎تواند به همین حال دوباره به سجده برود؟

ج: خیر بلکه باید مهر را از پیشانی جدا نماید؛ همچنین در صورتی که به واسطه سجده بر خاک در سجده اول پیشانی او خاک آلود شده باشد باید برای سجده بعد خاک را برطرف نماید.

ناوبری کتاب