صفحه ۲۲۹

چیزی که بر آن سجده می‎شود باید دارای شرایط زیر باشد:

1 - پاک باشد، ولی اگر مثلا مهر را روی فرش نجس بگذارد یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد اشکال ندارد.

2 - بنابر احتیاط واجب مقدار آن از یک بند انگشت کمتر نباشد و بهتر است حداقل به مقدار یک درهم (کمتر از یک دوریالی) باشد.

3 - از مواد نفتی و یا پوشاکی و یا خوراکی مثل گندم و جو و نیز مواد معدنی مانند طلا و نقره و بنابر احتیاط واجب عقیق و فیروزه نباشد.

4 - بر روی چیزی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد قرار نداشته باشد، ولی اگر مثلا مهر روی تشک یا چیزی که بعد از سرگذاشتن و مقداری پایین رفتن آرام می‎گیرد قرار داشته باشد اشکالی ندارد.

5 - بین آن و پیشانی چیزی مانع نباشد. پس اگر مهر به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد سجده باطل است، ولی اگر رنگ مهر تغییر کرده است مانعی ندارد.

پرسش و پاسخ

س: سجده بر برگ درخت انگور که خوراکی انسانها است چگونه است ؟

ج: بنابر احتیاط واجب بر آن سجده نشود و نیز سجده بر میوه نارس و همچنین بر گیاهی که در بعضی شهرها خورده می‎شود و در بعضی دیگر خیر صحیح نیست.

س: سجده بر گلها چگونه است ؟

ج: بر گلهای غیر خوراکی اشکالی ندارد، اما سجده بر داروهای گیاهی که از زمین می‎روید مثل گل بنفشه صحیح نیست.

س: سجده بر کاغذ چه حکمی دارد؟

ج: اگر کاغذ را از چیزی مثل چوب که سجده بر آن صحیح است ساخته باشند می‎توان بر آن سجده کرد، ولی اگر آن را از پنبه و چیزهای دیگری که بر آن نمی توان سجده کرد ساخته اند، سجده بر آن اشکال دارد.

س: اگر در حال سجده بفهمد که پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است وظیفه اش چیست ؟

ناوبری کتاب