صفحه ۲۲۸

رفت و بدن آرام گرفت دوباره ذکر سجده را بگوید و اگر از روی اشتباه پیش از تمام شدن ذکر سر از سجده بردارد مانعی ندارد.

س: آیا نمازگزار پس از سربرداشتن از سجده اول بلافاصله می‎تواند برای سجده دوم سر به زمین بگذارد؟

ج: خیر، بلکه باید وقتی سر از سجده اول برداشت مقداری بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده برود و همچنین بنابر احتیاط واجب در هر رکعت نماز که تشهد ندارد نمازگزار باید بعد از سجده دوم قدری بی حرکت بنشیند و آنگاه برای رکعت بعد برخیزد.

مستحبات سجده

رعایت اموری برای سجده مستحب است که برخی از آنها عبارتند از:

1 - موقعی که مرد می‎خواهد از رکوع به سجده برود ابتدا دستها را روی زمین قرار دهد و زن ابتدا زانوها را بر زمین قرار دهد.

2 - غیر از پیشانی بینی را نیز بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.

3 - در حال سجده انگشتان دست را به هم چسبانده و در برابر صورت بگذارد به طوری که سر آنها رو به قبله باشد.

4 - سجده را طول دهد و در سجده صلوات بفرستد.

5 - در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد، ولی خواندن قرآن در سجده مکروه است.

شرایط چیزی که بر آن سجده می‎شود

سجده بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و غیر پوشاکی که از زمین می‎روید مثل چوب و برگ درخت گرچه مانند علف و کاه خوراک حیوانات باشد و همچنین بر سنگهای معدنی چون سنگ مرمر و سنگ سیاه و سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است و بهترین چیز برای سجده تربت حضرت امام حسین (ع) و پس از آن به ترتیب خاک، سنگ و گیاه می‎باشد.

ناوبری کتاب