صفحه ۲۲۶

س: رعایت چه اموری در رکوع برای نمازگزار مستحب است ؟

ج: در رکوع پشت را صاف نگه داشته و گردن را کشیده و مساوی پشت نگه دارد و همچنین بین دو قدم را نگاه کرده و پیش از گفتن ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات فرستد. و همچنین مستحب است زنها دستها را از زانوها بالاتر قرار دهند. و برای مردها مستحب است که زانوها را به عقب دهند ولی زنان چنین کاری را نکنند.

5 - سجود

نمازگزار باید در هر رکعت نمازهای واجب و مستحب بعد از رکوع دو "سجده" نماید. به این صورت که پیشانی، کف دو دست، سر دو زانو و انگشت بزرگ پاها را بر زمین قرار دهد.

س: سجده کردن برای غیر خداوند متعال چه حکمی دارد؟

ج: حرام می‎باشد و اگر کسی مقابل قبر پیامبراکرم (ص) یا امامان (ع) پیشانی را بر زمین گذارد در صورتی اشکال ندارد که فقط برای خدا و شکرگزاری از او باشد.

س: اگر نمازگزار در یک رکعت نماز هر دو سجده را به جای نیاورد نمازش چگونه است ؟

ج: چون دو سجده با همدیگر یک رکن حساب می‎شوند، پس اگر نمازگزار در یک رکعت نماز واجب از روی عمد یا فراموشی هر دو سجده را ترک نماید یا دو سجده دیگر اضافه نماید نمازش باطل است.

س: اگر یک سجده را به جا نیاورد چطور؟

ج: اگر از روی عمد بوده نماز باطل است و اگر از روی فراموشی آن را به جا نیاورد و پیش از رسیدن به رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و آن را به جا آورد و دوباره آنچه را خوانده بخواند و بنابر احتیاط برای هر یک از ایستادن بی مورد و ذکر بیجا دو سجده سهو به جا آورد و اگر بعد از رفتن به رکوع رکعت بعد یادش بیاید که یک سجده را فراموش کرده نماز را تمام کرده و بعد از نماز قضای سجده فراموش شده را به جا آورد و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو نیز به جا آورد.

ناوبری کتاب