صفحه ۲۲۵

س: اگر نمازگزار در بین نماز از هرگونه ایستادن عاجز شود چه باید انجام دهد؟

ج: باید بنشیند و اگر از نشستن هم عاجز شود باید به صورتی که قبلا گفته شد بخوابد، ولی باید توجه نماید تا بدنش آرام نگرفته چیزی از نماز را نخواند.

3 - تکبیرة الاحرام

"الله اکبر" در آغاز هر نماز را "تکبیرة الاحرام" گویند که باید دو کلمه "الله" و "اکبر" و نیز حروف آن پشت سر هم گفته شود.

س: آیا بالا بردن دستها تا برابر گوش یا برابر صورت هنگام تکبیرة الاحرام و دیگر تکبیرهای نماز واجب است ؟

ج: خیر، بلکه بالابردن دستها امری مستحب می‎باشد.

س: انسان لال و فردی که به واسطه بیماری نمی تواند تکبیرة الاحرام را درست بگوید چه باید بکند؟

ج: هر طور که می‎تواند باید بگوید و اگر به طور کلی توان گفتن آن را ندارد باید آن را از قلب خود گذرانده و برای تکبیر با انگشت اشاره نموده و اگر می‎تواند زبان را هم حرکت دهد.

4 - رکوع

نمازگزار باید در هر رکعت پس از حمد و سوره و همچنین پس از خواندن تسبیحات اربعه به قصد رکوع به اندازه ای به طرف جلو خم شود که کف دستهایش به سر زانوها برسد و بنابر احتیاط دستها را به زانوها بگذارد.

س: کسی که دست یا زانوی او با دیگران فرق دارد؛ مثلا دستهایش کوچکتر از دیگران است به چه اندازه ای برای رکوع باید خم شود؟

ج: باید به اندازه ای که دیگران برای رکوع خم می‎شوند خم شود.

س: اگر نمازگزار رکوع را فراموش نماید و قبل از رسیدن به سجده یادش بیاید تکلیف وی چیست ؟

ج: باید صاف بایستد و بعد به رکوع رود و اگر از زمین به حالت خمیدگی به رکوع برگردد نمازش باطل است.

ناوبری کتاب