صفحه ۲۲۴

ج: لازم نیست، ولی باید نمازگزار متوجه باشد نمازی را که می‎خواهد به جا آورد نماز ظهر است یا عصر، نماز قضا است یا اداء و همچنین باید مشخص نماید نماز واجب شبانه روزی است یا نماز نافله و مستحبی.

2 - قیام

"قیام" یعنی راست ایستادن و پرهیز از خم شدن، قیام هنگام گفتن تکبیرة الاحرام و همچنین قیام پیش از رفتن به رکوع که آن را "قیام متصل به رکوع" می‎نامند جزء ارکان نماز است، ولی قیام موقع خواندن حمد و سوره و قیام پس از برخاستن از رکوع اگرچه امری واجب است اما رکن نیست و به همین جهت اگر از روی فراموشی ترک شود نماز صحیح است.

چند مسأله

1 - باید نمازگزار پیش از گفتن تکبیرة الاحرام و پس از آن مقداری راست بایستد تا یقین نماید که در حال ایستادن تکبیر گفته است.

2 - بنابر احتیاط واجب بدن نمازگزار در هنگام قیام باید آرام بوده و از تکیه کردن به دیوار یا عصا و هر چیز دیگر خودداری نماید مگر در هنگام ناچاری که تکیه دادن مانعی ندارد.

3 - احتیاط واجب آن است که در موقع ایستادن هر دو پا روی زمین قرار گیرد. ولی انداختن سنگینی بدن به طور مساوی روی دو پا لازم نبوده و امری مستحب می‎باشد و همچنین مستحب است در حال قیام نمازگزار شانه ها را پایین انداخته دستها را بر روی رانها گذاشته، انگشتان دست را به هم چسبانده، جای سجده را نگاه کرده و نماز را با حالت خضوع و خشوع به جای آورد و احتیاط مستحب آن است که دستها و انگشتها را در هنگام قیام حرکت ندهد.

4 - اگر نمازگزار می‎خواهد در حال نماز کمی جلو یا عقب برود یا کمی بدن را به سمت راست یا چپ حرکت دهد، بنابر احتیاط واجب باید در حال حرکت چیزی نخواند و وقتی بدن آرام گرفت به خواندن نماز ادامه دهد.

ناوبری کتاب