صفحه ۲۲۳

گفتار یازدهم: ارکان نماز

نماز دارای اجزاء و قسمتهای مختلفی است که به جا آوردن بعضی از این قسمتها، مثل رکوع واجب و به جا آوردن برخی دیگر، مثل قنوت مستحب است.

اموری که انجام آن در نماز واجب و لازم است خود بر دو قسم است؛ بعضی از آنها رکن بوده و برخی دیگر جزء ارکان نمی باشد.

در این گفتار به بیان قسم اول از واجبات که همان ارکان نماز باشد می‎پردازیم.

"ارکان" به واجباتی از نماز گویند که اگر از روی عمد یا اشتباه، اضافه یا ترک شوند، نماز باطل می‎گردد و عبارتند از:

1 - نیت

"نیت" عبارت است از تصمیم بر انجام کار و این که انسان بداند چه کاری را می‎خواهد انجام دهد ولی لازم نیست انسان نیت را بر زبان جاری نماید.

نمازگزار باید نماز را به قصد نزدیک شدن به خداوند متعال و انجام فرمان او به جا آورد و اگر انگیزه ای غیر از خدا در کار او باشد مثلا برای نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل است، بلکه اگر فقط قسمتی از نماز را برای غیر خدا به جا آورد باز نمازش باطل است.

س: آیا مشخص کردن تعداد رکعتهای نماز در هنگام نیت لازم است به این که مثلا بگوید: دو رکعت نماز صبح برای نزدیک شدن به خدا به جا می‎آورم یا لازم نیست ؟

ناوبری کتاب