صفحه ۲۲۲

8 - مستحب است بعد از اذان و قبل از اقامه نمازگزار یک قدم برداشته یا بنشیند، یا سجده نماید یا ذکری بگوید یا دعایی بخواند یا قدری ساکت شود.

9 - مستحب است فردی را که برای گفتن اذان معین می‎کنند عادل، وقت شناس و دارای صدای بلند باشد.

10 - اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید مگر این که در جایی زنان برای خود نماز جماعت تشکیل دهند که در این صورت اگر زن اذان و اقامه بگوید کافی است.

11 - اگر برای نماز جماعت اذان و اقامه گفته باشند، فردی که با آن جماعت می‎خواهد نماز بخواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.

12 - اگر انسان برای خواندن نماز جماعت به مسجد رفت و دید که نماز تمام شده است در صورتی که برای آن نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده بنابر احتیاط واجب نمی تواند برای نماز خود تا وقتی که صفهای نماز به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده باشد اذان و اقامه بگوید.

ناوبری کتاب