صفحه ۲۲۱

دو مرتبه "حی علی الصلاة" یعنی بشتاب به سوی نماز.

دو مرتبه "حی علی الفلاح" یعنی بشتاب به سوی رستگاری.

دو مرتبه "حی علی خیر العمل" یعنی بشتاب به سوی بهترین کار و عمل.

دو مرتبه "الله اکبر".

و در پایان دو مرتبه "لا اله الا الله" یعنی جز خدای یگانه خدایی وجود ندارد.

چگونگی اقامه

"اقامه" دارای هفده جمله است به این صورت که به جای چهار مرتبه "الله اکبر" در اول اذان، در اقامه دو مرتبه "الله اکبر" گفته می‎شود و بعد از گفتن "حی علی خیر العمل" دو مرتبه "قد قامت الصلاة" اضافه گشته و در پایان به جای دو مرتبه "لا اله الا الله" این جمله یک مرتبه گفته می‎شود.

چند مسأله

1 - جمله "اشهد ان علیا ولی الله" جزء اذان و اقامه نیست ولی خوب است پس از "اشهد ان محمدا رسول الله" به قصد نزدیک شدن به خداوند گفته شود.

2 - بین جمله های اذان یا اقامه نباید بیش از مقدار متعارف فاصله شود وگرنه باید از سر گرفته شود.

3 - بین اذان و اقامه نباید زیاد فاصله انداخته شود و گرنه مستحب است دوباره اذان و اقامه را بدون فاصله زیاد بگوید.

4 - اذان را باید قبل از اقامه بگویند و اگر بعد از آن بگویند صحیح نیست.

5 - مستحب است انسان در حال گفتن اذان رو به قبله بوده و با وضو یا غسل باشد و دست ها را به گوش گذاشته و صدا را بلند نموده و بکشد و نیز مستحب است بین جمله های اذان کمی فاصله انداخته و بین آنها حرف نزند.

6 - در حال اقامه انسان باید ایستاده و با وضو و بنابر احتیاط واجب رو به قبله بوده و بدنش آرام باشد.

7 - مستحب است نمازگزار اقامه را آهسته تر از اذان بگوید و جمله های آن را به هم نچسباند.

ناوبری کتاب