صفحه ۲۲

زیربنائی آگاهی لازم و کافی پیدا کند و با دلیل و برهان به آنها معتقد گردد. حال یکی از برادران بفرمایند اصولی که نزد همه مسلمانها مورد قبول است و همه مسلمانها به آن اعتقاد دارند چیست.

احمد: اول توحید، دوم نبوت، سوم معاد.

علی: آقا!؟ پس عدل و امامت چه شد؟!

استاد: ببین پسرم، حق با احمد است، ما از اصولی سؤال کردیم که همه مسلمانها به آن اعتقاد دارند، چه سنی و چه شیعه؛ اما اصل عدل آن طوری که ما شیعیان بدان معتقد هستیم مورد نظر همه گروههای سنی مذهب نیست، بلکه عده ای از آنها نظرشان در معنای عدل خداوند مثل ماست و عده ای دیگر طور دیگری عقیده دارند. وامامت هم به آن معنائی که ما می‎گوئیم و بعد مفصل راجع به آن گفتگو می‎کنیم، فقط مخصوص شیعه است. و روی این حساب دو اصل عدل و امامت از اصول اختصاصی مذهب شیعه می‎باشد.

راههای تقویت باورهای دینی

علی: یک فرد مسلمان برای این که پایه های مذهبی و ستونهای دینی خود را محکم و قوی کند، به طوری که اگر در محیطی قرار گرفت که با استدلال و برهان به عقاید او حمله شد توان مقاومت را داشته باشد و بتواند با دلیل های محکم و قطعی از عقیده اش دفاع کند، از چه راههایی باید وارد شود و چه کارهایی باید انجام دهد؟

استاد: قبل از پاسخ به این سؤال باید به یک نکته اساسی دقت شود و آن این که در اسلام غیر از اصولی که ذکر شد اموری وجود دارد که از آنها به "فروع دین" تعبیر می‎شود که شما هم آنها را شنیده اید و در ذهن دارید. حالا رضا آنها را بیان می‎کند:

رضا: اول نماز، دوم روزه، سوم خمس، چهارم زکات، پنجم حج، ششم جهاد، هفتم امر به معروف، هشتم نهی از منکر، نهم تولی، دهم تبری.

استاد: تفاوتی اساسی بین اصول دین و این فروعی که برادرمان رضا شمردند وجود دارد و آن این است که: اعتقاد به اصول دین باید همراه با دلیل و برهان باشد؛

ناوبری کتاب