صفحه ۲۱۶

5 - در صورت نجس بودن جایی که بر آن نماز خوانده می‎شود نباید به طوری تر باشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار رسیده و آن را نجس کند.

6 - جایی که در آن نماز می‎خواند نباید به طوری در پستی و بلندی واقع شده باشد که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بیشتر از چهار انگشت بسته بالاتر یا پایین تر باشد، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای سرانگشتان پا و دو کف دست او هم بیشتر از این مقدار پایین تر یا بلندتر نباشد.

پرسش و پاسخ

س: اگر کسی را که در مسجد نشسته و برای خود جا گرفته است به زور از جایش بلند کنیم و در جای او نماز بخوانیم آیا این نماز صحیح است ؟

ج: خیر و باید نماز را در محل دیگری که غصبی نیست دوباره خواند.

س: اگر در جایی که بین زن و مرد چیزی مانند پرده و یا دیوار فاصله نیست زن در نماز جلوتر از مرد بایستد نمازشان چگونه است ؟

ج: بنابر احتیاط مستحب زن در هنگام نماز عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او کمی عقب تر از جای ایستادن مرد باشد، اگر چه زن و مرد با هم محرم باشند، و چنانچه زن مساوی یا جلوتر از مرد بایستد نمازشان کراهت زیادی دارد، بلکه احتیاط این است که این کار را ترک نمایند مگر این که بین آنها حداقل پنج متر فاصله باشد که در این صورت اشکالی ندارد.

س: آیا زن و مرد نامحرم در جای خلوتی که در معرض رفت و آمد دیگران نیست می‎توانند نماز بخوانند؟

ج: احتیاط آن است که در آنجا نماز نخوانند ولی اگر یکی از آنها مشغول نماز خواندن باشد و دیگری که با او نامحرم است برای نماز وارد شود، نماز اولی اشکال ندارد.

س: آیا نماز خواندن در جایی که صدای لهو و لعب مثلا رقص و پایکوبی شنیده می‎شود صحیح است ؟

ج: نماز خواندن در جایی که انسان در معرض گناه قرار می‎گیرد محل اشکال است.

ناوبری کتاب