صفحه ۲۱۵

است آلوده گشته باشد، و اگر بدن یا لباس به چیزی غیر از خون نجس گردیده باشد گرچه کمتر از مقدار گفته شده باشد نماز با آن باطل است.

3 - اگر نمازگزار در تمام وقت نماز غیر از نماز خواندن با لباس یا بدن نجس راه دیگری نداشته باشد.

لازم به یادآوری است که لباسهای کوچک مثل جوراب و دستمال در صورتی که از اجزاء مردار و حیوان حرام گوشت نباشد و نیز اگر نمازگزار مرد است از ابریشم و طلا نباشد، مانعی ندارد.

س: چه چیزهایی در لباس نمازگزار مستحب است رعایت شود؟

ج: پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها برای نماز مستحب است و همچنین استفاده از بوی خوش مثل عطر و به دست نمودن انگشتر عقیق در نماز مستحب می‎باشد.

س: چه چیزهایی در لباس نمازگزار مکروه است ؟

ج: پوشیدن لباس سیاه، چرک، تنگ و لباسی که نقش صورت انسان و حیوان را دارد مکروه است، و همچنین باز بودن دکمه های لباس در هنگام نماز مکروه است.

شرایط مکان نمازگزار

مکانی که انسان می‎خواهد مشغول نماز شود باید دارای شرایط زیر باشد:

1 - غصبی نباشد، پس اگر چیزی که بر آن نماز می‎خواند مثلا پتو یا تخت مال خودش باشد اما مکانی که پتو را آنجا پهن نموده غصبی باشد نماز باطل است.

2 - آرام و بی حرکت باشد پس نماز خواندن در وسایل نقلیه در حال حرکت که موجب تکان خوردن انسان می‎گردد، باطل است.

3 - جایی نباشد که ایستادن یا نشستن بر آن حرام است، پس اگر بر فرشی که نام خدا یا آیات قرآن نوشته شده نماز بخواند احتیاط آن است که دوباره آن نماز را بخواند.

4 - باید به گونه ای باشد که نمازگزار برای قیام بتواند بایستد و نیز رکوع و سجده اش را به راحتی و به طور صحیح بتواند انجام دهد.

ناوبری کتاب