صفحه ۲۱۴

بنابر احتیاط باطل است، بلکه احتیاط واجب آن است که از عینکی هم که دسته آن از طلا ساخته شده است استفاده نکنند، اما زینت نمودن به طلا برای زن چه در نماز یا غیر نماز اشکال ندارد.

س: در صورتی که انسان از انگشتر یا چیز دیگری که از طلاست استفاده نکند و فقط آن را همراه خود داشته باشد مثلا آن را در جیب خود گذاشته است آیا باز هم اشکال دارد؟

ج: خیر و در این صورت نماز با آن نیز اشکال ندارد.

س: آیا زینت کردن مرد به غیر طلا مثل پلاتین اشکال دارد؟

ج: خیر اشکال ندارد.

س: لباس شهرت یعنی چه ؟ نماز خواندن با آن چگونه است ؟

ج: لباس شهرت به آن لباسی گویند که در نظر مردم زننده بوده و کسی که آن را پوشیده انگشت نمای مردم شده و مورد تمسخر واقع می‎گردد و انسان باید از پوشیدن چنین لباسی خودداری نماید ولی اگر فردی با آن لباس نماز بخواند نمازش باطل نیست.

س: آیا مرد می‎تواند در اجتماع لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد؟ نماز خواندن با چنین لباسی چگونه است ؟

ج: احتیاط واجب آن است که هیچ یک از مرد و زن چنین لباسی را در اجتماع نپوشند، مگر به طور موقت و غیر رسمی در جایی که هدف درست و عاقلانه ای در کار باشد. اما اگر با چنین لباسی نماز خوانده شود نماز باطل نیست.

س: در چه جاهایی با لباس و بدن نجس می‎توانیم نماز بخوانیم ؟

ج: در موارد زیر می‎توان با چنین لباس و بدنی نماز خواند:

1 - وقتی که بدن یا لباس نمازگزار به واسطه زخم، جراحت و یا دملی که در بدن اوست خون آلوده شده و آب کشیدن زخم و تعویض لباس به طور مرتب کاری سخت و مشکل است.

2 - اگر لباس نمازگزار به خونی که کمتر از یک درهم (کمی کمتر از سطح یک دوریالی) است نجس گردیده یا بدن او بنابر احتیاط به خونی که کمتر از یک نخود

ناوبری کتاب