صفحه ۲۱۳

س: اگر بعد از نماز انسان متوجه شود که جایی از بدن که در حال نماز باید پوشیده باشد پوشیده نبوده است چطور؟

ج: نمازش صحیح است.

س: اگر بعد از نماز متوجه شویم که بدن یا لباسی که در آن نماز خوانده ایم نجس بوده است تکلیف چیست ؟

ج: نمازی که خوانده شده صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که اگر وقت نماز باقی است دوباره آن نماز را بخوانیم.

س: در صورتی که نجس بودن لباس یا بدن را می‎دانستیم ولی برای نماز فراموش کرده و با آن لباس و بدن نجس نماز خواندیم نمازمان چه حکمی دارد؟

ج: نمازهایی که با آن وضعیت خوانده شده باطل است و اگر وقت نماز گذشته است باید آنها را قضا نمود.

س: اگر لباس را آب کشیده و یقین به پاک شدن آن نمودیم و با آن نماز خوانده و بعد از نماز متوجه شدیم که لباس پاک نشده است نمازی را که خوانده ایم چه حکمی دارد؟

ج: نماز صحیح است.

س: اگر آب دهان و یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه به بدن یا لباس نمازگزار باشد چه حکمی دارد؟

ج: اگر در هنگام نماز آن رطوبتی که بر بدن یا لباس نمازگزار پاشیده شده تر باشد نماز باطل است و اگر در هنگام نماز آن رطوبت خشک شده و عین آن برطرف شده باشد نماز صحیح است.

س: آیا بودن مو یا عرق یا آب دهان انسان مسلمان بر بدن یا لباس انسان دیگر باعث باطل شدن نماز آن فرد می‎شود؟

ج: خیر.

س: آیا استفاده مرد از طلا به عنوان زینت اشکال دارد؟

ج: زینت نمودن به طلا مانند آویختن طلا به گردن، انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت طلا به دست برای مردان در همه حالات حرام و نماز خواندن با آن نیز

ناوبری کتاب