صفحه ۲۱۲

3 - لباس نمازگزار بنابر احتیاط واجب باید مباح باشد، پس کسی که می‎داند پوشاندن لباس غصبی حرام است، چنانچه از روی عمد با لباس غصبی یا لباسی که نخ یا دگمه و یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب دوباره باید نمازش را با لباس غیر غصبی به جا آورد.

4 - لباس نمازگزار نباید از "اجزای دارای روح" حیوان مرده ای که خون جهنده دارد باشد، بلکه به همراه داشتن اجزای حیوان مرده نیز در نماز جایز نیست اما اگر از چیزهایی مانند مو و پشم مردار حیوان حلال گوشت که روح ندارد لباس تهیه کند نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

همچنین بنابر احتیاط واجب لباس نمازگزار نباید از اجزای دارای روح حیوان مرده ای که مثل مار و ماهی خون جهنده ندارد باشد.

5 - لباس نمازگزار نباید از اجزای حیوان حرام گوشت مثل گرگ و روباه و غیره باشد و همچنین نباید اجزای حیوانات حرام گوشت مثل موی گربه همراه نمازگزار بوده یا به بدن و لباس او چسبیده باشد و بنابر احتیاط واجب در مورد اجزای حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند نیز مسئله همین طور است.

6 - اگر نمازگزار مرد است نباید لباس او از ابریشم خالص باشد و اگر آستر یا جزء دیگری از لباس او از ابریشم خالص باشد بنابر احتیاط واجب نماز خواندن در آن نیز باطل است و زن نیز بنابر احتیاط نباید برای نماز لباس ابریشمی بپوشد.

7 - اگر نمازگزار مرد است لباس او نباید از طلاجات باشد وگرنه نمازش باطل است.

پرسش و پاسخ

س: اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود که مقداری از جاهایی را که برای نماز واجب است بپوشاند نپوشانیده وظیفه اش چیست ؟

ج: احتیاط واجب آن است که آن مقدار را فورا پوشانده و نماز را تا آخر ادامه دهد و دوباره آن نماز را بخواند.

ناوبری کتاب