صفحه ۲۰۹

نماز مغرب بفهمد نماز مغربش را خوانده است.

س: اگر هنگامی که مشغول نماز عصر است بفهمد که نماز ظهرش را نخوانده وظیفه اش چیست ؟

ج: باید نیت نمازش را به نماز ظهر برگرداند و نماز را ادامه دهد و بعد از تمام کردن آن نماز، نماز عصرش را بخواند و همچنین است اگر در بین نماز عشا بفهمد که نماز مغربش را نخوانده است.

س: آیا انسان می‎تواند در حالی که نماز قضا می‎خواند نیت خود را به نماز ادا برگرداند؟

ج: خیر نمی تواند و همچنین است برگرداندن نیت از نماز مستحبی به نماز واجب و یا برگرداندن نیت از یک نوع نماز مستحبی به نوعی دیگر از آن.

س: آیا نمازهای مستحبی را می‎توان نشسته خواند؟

ج: بلی، ولی بهتر است دو رکعت نماز نشسته را یک رکعت به حساب آورند.

س: در هنگام نماز چه مقدار از بدن باید رو به قبله باشد؟

ج: اگر نمازگزار ایستاده نماز می‎خواند، کافی است قسمت جلو بدن مانند صورت و سینه رو به قبله باشد و لازم نیست سر زانوها و انگشتان پا هم به طرف قبله باشد و اگر به خاطر عذری نشسته نماز می‎خواند اگر طوری باشد که صورت، سینه و سر دو زانوی او رو به قبله باشد کافی است و اگر مجبور است خوابیده نماز بخواند باید طوری روی پهلوی راست خوابیده که جلوی بدن او رو به قبله قرار گیرد و اگر نمی تواند باید به پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او به سمت قبله باشد و اگر به همین مقدار هم نمی تواند باید به پشت طوری بخوابد که کف پاهای او رو به قبله قرار گیرد.

س: آیا نمازگزار برای نمازهای مستحبی نیز همانند نمازهای واجب باید به طرف قبله باشد؟

ج: خیر انسان می‎تواند نماز مستحبی را در برخی حالات با این که به طرف قبله نیست مثلا در حال راه رفتن و یا سواره بخواند.

ناوبری کتاب