صفحه ۲۰۷

خیر و همچنین نمازش را آرام می‎خواند یا تند.

وقت مخصوص نماز عصر هنگامی است که به اندازه خواندن یک نماز عصر به حسب حال نمازگزار به مغرب بیشتر وقت باقی نمانده است، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهرش را نخوانده نماز ظهر او قضا شده است و باید در این وقت نماز عصر را بخواند.

فاصله میان وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترک نماز ظهر و عصر است، که هر کدام از این دو نماز را در آن می‎تواند بخواند.

3 - وقت نماز مغرب و عشا:

برای هر کدام از این دو نماز نیز یک وقت مخصوص وجود دارد و یک وقت مشترک :

وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی که به اندازه خواندن سه رکعت نماز - به حسب حال نمازگزار - بگذرد، که در این زمان نمی توان نماز عشا را خواند. و مغرب شرعی وقتی شروع می‎شود که بعد از غروب آفتاب سرخی طرف مشرق از بین رفته و سرخی مختصری در سمت مغرب پدیدار گردد.

وقت مخصوص نماز عشا هنگامی است که به اندازه خواندن نماز عشا - به حسب حال نمازگزار - به نیمه شب باقی مانده باشد، و اگر کسی تا این زمان نماز مغرب را نخوانده باید اول نماز عشا را بخواند و سپس نماز مغرب را به جای آورد.

بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا قرار دارد.

نمازهای مستحب

نمازهای مستحب بسیار زیاد است و به آنها "نافله" نیز می‎گویند. یکی از این نمازهای مستحب نافله های شبانه روزی است که تعداد رکعت های این نافله در روز جمعه سی و هشت رکعت و در روزهای دیگر هفته سی و چهار رکعت می‎باشد.

یازده رکعت از این نافله های شبانه روزی معروف به "نافله شب" یا همان "نماز شب" است و طریقه خواندن آن بدین قرار است:

ناوبری کتاب