صفحه ۲۰۶

4 - نماز طواف واجب و گردیدن به دور خانه خدا.

5 - نمازی که از پدر و مادر قضا شده و آنها از دنیا رفته و اکنون آن نماز برجا مانده که بر پسر بزرگتر یا بنابر احتیاط بر بزرگترین مردی که از پدر و مادر انسان ارث می‎برد - یعنی مقداری از اموال آنها به او می‎رسد - واجب است آن را بخواند.

6 - نمازی که به واسطه این که انسان نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده واجب شده است؛ مثلا گفته: از برای خداست بر من که اگر فلان حاجتم برآورده شود فلان مقدار نماز برای تقرب به خداوند می‎خوانم، که بعد از برآورده شدن حاجتش بر او واجب می‎شود.

7 - نمازی که به واسطه اجیرشدن بر گردن انسان می‎آید؛ به این صورت که مبلغی پول گرفته است که نمازهای باقیمانده شخصی را که از دنیا رفته بخواند.

8 - نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور امام معصوم (ع) و همچنین بنابر احتیاط در زمان غیبت مثل این زمان در صورتی که شرایط آن موجود باشد، که این شرایط در آینده ذکر خواهد شد.

وقت نمازهای شبانه روزی

1 - وقت نماز صبح :

نزدیک اذان صبح سپیده ای در قسمت مشرق به شکل عمودی پدیدار می‎شود که به آن "فجر اول" یا "فجرکاذب" گویند، پس از دقایقی آن سپیده ناپدید گردیده و سپیده دیگری به صورت افقی در همان سمت نمایان می‎شود که به آن "فجر دوم" یا "فجرصادق" گویند، هنگامی که فجر دوم نمایان شود آغاز وقت نماز صبح است و پایان آن هنگامی است که آفتاب طلوع نماید.

2 - وقت نماز ظهر و عصر:

برای نماز ظهر و عصر یک وقت مخصوص وجود دارد و یک وقت مشترک :

وقت مخصوص نمازظهر از اول ظهر شرعی است تا هنگامی که به اندازه خواندن یک نمازظهر بگذرد، و در این زمان نمی توان نماز عصر را خواند؛ که البته مقدار زمان این نماز بستگی به حال نمازگزار دارد که مثلا مسافر است و نمازش دو رکعتی است یا

ناوبری کتاب