صفحه ۲۰۲

س: تیمم بر زمین و خاک نمناک چگونه است ؟

ج: احتیاط آن است که با بودن زمین و خاک خشک بر زمین و خاک نمناک تیمم نشود.

س: در چه جاهایی تیمم کردن مکروه و ناپسند است ؟

ج: بر زمین گود و خاک جاده و خاکی که روی آن راه می‎روند و زمین شوره زار که نمک روی آن را نگرفته تیمم کردن مکروه است و اگر نمک روی زمین شوره زار را گرفته باشد تیمم باطل است.

س: آیا در تیمم لازم است پیشانی و پشت دستها را از بالا به پایین مسح کرده و دست کشید؟

ج: بله، بنابر احتیاط واجب باید این گونه باشد.

س: اگر انگشتری به دست انسان باشد آیا برای تیمم آن را باید بیرون آورد؟

ج: بله، همچنین اگر در پیشانی یا کف و یا در پشت دستها مانعی وجود داشته باشد باید آن را برطرف کرد.

س: چه چیزهایی تیمم را باطل می‎کند؟

ج: چیزهایی که وضو را باطل می‎کند تیمم به جای وضو را هم باطل می‎کند، همچنین چیزهایی که غسل را باطل می‎کند تیمم بدل از غسل را هم باطل می‎کند.

س: اگر کسی چند غسل به گردنش باشد مثلا غسل جنابت و غسل نذری و غسل مس میت و بخواهد به واسطه عذری تیمم کند، آیا می‎تواند به نیت همه آنها یک تیمم انجام دهد؟

ج: بنابر احتیاط واجب بایستی به جای هر غسل یک تیمم به جا آورد.

س: اگر به واسطه عذری به جای غسل جنابت تیمم انجام دهد، آیا برای نماز وضو هم باید بگیرد؟

ج: خیر، ولی اگر به جای غسلهای دیگر تیمم نماید، بنابر احتیاط واجب برای نماز بایستی وضو بگیرد و اگر از وضو گرفتن عذر دارد یک تیمم هم به جای وضو انجام دهد.

ناوبری کتاب