صفحه ۲۰۱

"سنگ مرمر" و دیگر سنگ ها صحیح است. ولی تیمم بر جواهرات مثل عقیق و فیروزه که به آنها زمین گفته نمی شود باطل است. و بنابر احتیاط تا ممکن است باید خاک را بر چیزهای دیگر به ویژه سنگ مقدم داشت و احتیاط مستحب آن است که بر گچ و آهک و گل پخته تیمم نکنند.

ناگفته نماند چیزی که بر آن تیمم می‎شود باید پاک و غیر غصبی باشد و اگر آن چیز دارای گرد است بنابر احتیاط باید گرد آن بر دست بماند، البته بعد از زدن دست بر آن چیز مستحب است دست را تکان داده تا گرد آن بریزد.

چگونگی تیمم

برای انجام تیمم کارهای زیر را باید انجام داد:

1 - ابتدا باید نیت کند که مثلا به جای وضو یا فلان غسل تیمم می‎کند.

2 - آنگاه دو کف دست را بنابر احتیاط با هم به چیزی که تیمم بر آن صحیح است بزند و بنابر احتیاط این عمل را دوبار انجام دهد.

3 - سپس دو کف دست را بر تمام پیشانی و دو طرف آن از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده تا روی ابروها و بالای بینی بکشد به طوری که تمام کف دو دست بر تمام پیشانی و بنابر احتیاط واجب روی ابروها کشیده شود ولی بهتر است بر تمام صورت کشیده شود.

4 - سپس تمام کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست از مچ تا سرانگشتان و بعد از آن به همین روش تمام دست راست را بر تمام پشت دست چپ بکشد.

5 - بنابر احتیاط در پایان یک بار دیگر کف هر دو دست را به زمین زده و بر پشت دستها بکشد.

پرسش و پاسخ

س: آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم به جای غسل با هم فرق دارند؟

ج: خیر، این دو تیمم از نظر شکل و چگونگی انجام دادن آنها یکی هستند، تنها تفاوتشان در نیت است.

ناوبری کتاب