صفحه ۲۰۰

باشیم؛ در حدیثی آمده است که به پیغمبراکرم (ص) گفته شد: مردی جنب شد در حالی که جراحاتی در بدن داشت، عده ای به او گفتند که باید غسل نمایی، او هم غسل نمود، پس از آن بدنش جمع شد و کز کرد و مرد، حضرت (ص) فرمودند: "خدا بکشدشان که او را با این کار به قتل رساندند، همانا داروی جهالت و نادانی سؤال و پرس و جوست" وسائل الشیعه، باب 5 از ابواب تیمم، حدیث 6، جلد3، ص 347.

موارد تیمم

در هفت جا به جای وضو و یا غسل باید تیمم نمود:

1 - تهیه آب به اندازه وضو یا غسل ممکن نباشد.

2 - آب وجود دارد اما به دلیل پیری، ترس از جانور یا دزد و یا به خاطر نداشتن وسیله ای که با آن آب را فراهم کند دسترسی به آب وجود نداشته باشد.

3 - از به کار بردن و استفاده از آن بر جان خود بترسد یا بترسد که بیماری یا عیبی در او پیدا شود یا بیماری او طول بکشد یا شدت پیدا کند و یا به سختی معالجه شود.

4 - بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود و یا همراهانش و یا حیوانی مانند اسب که همراه اوست و معمولا سرش را برای خوردن نمی برند از تشنگی تلف خواهند شد و یا خود و همراهانش مریض می‎گردند و یا به قدری تشنه می‎شوند که تحمل آن سخت خواهد بود.

5 - در جایی که ناچار است آبی را که همراه دارد برای پاک کردن بدن یا لباس نجس خود به مصرف برساند و خاک برای تیمم دارد.

6 - اگر آب یا ظرفی که آب در آن قرار دارد غصبی و غیرمباح باشد و ظرف یا آبی غیر از آن ندارد.

7 - در جایی که وقت نماز به قدری تنگ است که اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل نماید تمام یا مقداری از نماز او در خارج وقت خوانده می‎شود.

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

تیمم بر "خاک"، "کلوخ"، "گل پخته مثل آجر و کوزه"، "سنگ گچ"، "سنگ آهک"،

ناوبری کتاب