صفحه ۱۹۷

ج: تنها غسل جنابت این گونه است، و بنابر احتیاط واجب باقی غسلهای واجب و همچنین غسلهای مستحبی جای وضو را نمی گیرد و باید بعد از انجام آنها برای نماز وضو گرفت.

س: آیا بر کسی که به بدن مرده ای دست گذاشته و هنوز غسل مس میت به جا نیاورده، انجام کارهایی که بر انسان جنب حرام بود حرام است ؟

ج: خیر، فقط برای خواندن نماز و انجام کارهایی که به وضو نیاز دارد باید غسل مس میت را انجام دهد، اما وارد شدن و یا توقف در مساجد و یا خواندن سوره هایی که آیه سجده دارد قبل از انجام این غسل مانعی ندارد.

س: آیا به واسطه تماس با بدن شهید نیز غسل مس میت بر انسان واجب می‎شود؟

ج: بله، بنابر احتیاط واجب غسل به گردن انسان می‎آید.

ناوبری کتاب