صفحه ۱۹۵

وضو هم بگیرد. همچنین در غسل لازم نیست که هر عضوی از بالا به پایین شسته شود، بلکه مثلا می‎تواند برای شستن طرف راست از پاها شروع کرده به طرف بالا بشوید.

س: اگر انسان شک کند که غسل نموده یا خیر چه کند؟

ج: باید غسل نماید.

س: اگر شک کند که غسلش را درست انجام داده یا خیر چطور؟

ج: لازم نیست غسل کند.

س: در صورتی که انسان شک کند غسلی بر او واجب شده یا نه، مثلا شک کند آیا جایی از بدنش به بدن مرده برخورد کرده یا نه، آیا انجام غسل بر او لازم است ؟

ج: خیر، لازم نیست غسل کند.

س: اگر کسی چندین غسل واجب مثل جنابت، مس میت و مانند آن بر او واجب شده و یا چندین غسل مستحبی مثل غسل جمعه و غسل حاجت و مانند آن را می‎خواهد انجام دهد و یا این که قصد انجام چند غسل واجب و مستحب را دارد، چگونه باید آنها را انجام دهد؟

ج: به دو صورت زیر می‎تواند آنها را انجام دهد:

1 - برای هر کدام جداگانه نیت غسل کرده و آنها را جدا جدا انجام دهد.

2 - همه آنها را قصد نموده و آنگاه به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد. لازم به تذکر است که اگر چندین غسل به گردن کسی بوده است و آنها را به جا نیاورده، درصورتی که پس از آن جنب شده و غسل جنابت کرده است این غسل جنابت جای بقیه غسل ها را هم می‎گیرد، اگر چه در هنگام غسل جنابت توجهی به آنها نداشته است.

س: اگر انسان مثلا چند مرتبه جنب شود و یا چند مرتبه به بدن مرده دست بگذارد و بخواهد غسل کند، آیا برای هر بار باید یک غسل انجام دهد؟

ج: خیر، یک غسل به نیت همه آنها کافی است.

ناوبری کتاب