صفحه ۱۹۳

چگونگی انجام غسل

غسل نیز مانند وضو به دو روش زیر انجام می‎شود:

1 - "غسل ارتماسی":

و آن بدین صورت است که انسان ابتدا بدن خود را در صورتی که نجس است بنابر احتیاط واجب آب کشیده سپس نیت غسل نموده و طوری در آب فرو می‎رود که آب همه اعضای بدن او را فراگیرد. و نیز می‎توان بدون قصد غسل داخل آب شد و پس از آن که تمامی بدن را آب فرا گرفت به قصد غسل ارتماسی بدن را حرکت داد.

2 - "غسل ترتیبی":

و آن بدین گونه است که انسان نخست سر و گردن و سپس بنابر احتیاط واجب طرف راست و بعد از آن طرف چپ بدن خود را می‎شوید؛ البته برای آن که یقین نماید که هر سه قسمت را کاملا غسل داده، باید هر قسمتی را که می‎شوید مقداری از قسمت های مجاور را هم با آن بشوید. در این نوع غسل باید نصف ناف و نصف عورت را با طرف راست و نصف دیگر را با طرف چپ بدن شست، بلکه بهتر است تمام ناف و عورت را با هر یک از دو طرف بدن شستشو داد.

پرسش و پاسخ

س: اگر بعد از غسل ترتیبی بفهمد که مقداری از بدن یا سر را نشسته چه باید بکند؟

ج: اگر مقداری را که نشسته در سر قرار گرفته، ابتدا آن مقدار را شسته سپس طرف راست و بعد از آن طرف چپ را دوباره می‎شوید؛ و اگر مقداری که شسته نشده در طرف راست قرار گرفته، پس از شستن آن مقدار طرف چپ را دوباره می‎شوید؛ و اگر مقدار غسل داده نشده در طرف چپ قرار دارد، با شستن همان مقدار غسل صحیح می‎باشد.

ناوبری کتاب