صفحه ۱۹

3 - با توجه به این که مردم کشور چین مسلمان نبودند این نکته به ذهن می‎آید که هرگونه علم و دانشی که برای بشر مفید باشد مطلوب و محبوب است، خواه علم دین باشد و خواه علوم دیگری که نقش سازنده ای برای دنیا و آخرت جامعه دارد؛ و بدین ترتیب دانشی که در تکامل انسان و شناخت او از محیطش کمک کند و او را به خدا نزدیک نماید مورد توجه اسلام است؛ زیرا اسلام دینی است که برای هدایت بشر و حرکت او به سوی خدا آمده است؛ و لذا مشاهده می‎شود وقتی خداوند متعال از اول سوره فاطر شروع می‎کند به بیان حوادثی که در جهان آفرینش رخ می‎دهد و همگی بیانگر آفریدگاری توانا برای ایجاد آنهاست، مثل مسأله خلقت انسان، چگونگی آمد و رفت شب و روز، نزول باران و پیدایش میوه های مختلف، و ایجاد اصناف مختلف چهارپایان و... در پایان می‎فرماید: "به درستی که از میان بندگان، دانشمندان مطیع و فرمانبردار خداوند هستند"سوره فاطر(35): آیه 28. و این می‎رساند که از نظر قرآن کسانی که به این امور دانش و آگاهی دارند نیز در زمره دانشمندان هستند. این که در قرآن آمده است: "آیا آنان که می‎دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟"سوره زمر (39): آیه 9. مراد دانستن مطالبی است که در هدایت و نجات انسان نقش مؤثر دارد؛ آموختن اموری که به شخص و جامعه لطمه وارد می‎سازد و انسانها را نسبت به یکدیگر بدبین می‎سازد و همچنین اموری که نفعی برای انسان ندارد، از دایره تشویقهائی که در سخنان بزرگان دین راجع به دانش آموختن آمده خارج است.

علی: علوم اسلامی به طور کلی به چند دسته تقسیم می‎گردد و در چه زمینه هائی می‎باشد؟

استاد: پاسخ این سؤال نیاز به ذکر مقدمه ای دارد و آن این که: وجود انسان دارای مراحل و ابعاد گوناگونی است؛ مرحله اول در وجود انسان مرحله تفکر و اندیشه و خردمندی اوست؛ انسان موجودی است اندیشمند، او مسائلی را برای خود ترسیم می‎نماید و به دنبال پاسخ آنها می‎رود، او از آغاز هستی و پایان آن سؤال می‎کند،

ناوبری کتاب