صفحه ۱۸۸

7 - وضو را برای انجام فرمان خدای بزرگ و به قصد قربت و نزدیک شدن به او بگیرد؛ و اگر برای خودنمایی یا خنک شدن و یا انگیزه های دیگر غیر از اطاعت خداوند باشد باطل است.

8 - کارهای وضو را به همان ترتیبی که گفته شد انجام دهد؛ پس اگر اول مسح سر را انجام دهد و بعد صورت و دستها را بشوید یا به گونه دیگری عمل نماید وضویش باطل است.

9 - کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد و نگذارد که بین کارهای وضو به قدری فاصله بیفتد که وقتی می‎خواهد عضوی را بشوید یا مسح نماید رطوبت اعضایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شود.

10 - کسی که قدرت بر انجام وضو دارد باید کارهای وضو را خودش انجام دهد؛ پس اگر کسی صورت یا دستهای او را بشوید یا در شستن آنها به او کمک کند وضو باطل است.

11 - در استفاده از آب برای وضو مانعی وجود نداشته باشد؛ پس اگر به واسطه وضو مریض می‎شود یا اگر آب را مصرف وضو نماید خود و دیگران در معرض تشنگی قرار می‎گیرند نباید وضو بگیرد.

12 - در اعضای وضو مانعی چون قیر و رنگ و چسب و چیزهای دیگری که جسمیت دارد و نمی گذارد آب به بدن برسد وجود نداشته باشد، بلکه قبل از وضو باید آنها را از اعضای وضو برطرف نماید.

مواردی که وضو گرفتن واجب است

برای هر یک از کارهای زیر باید وضو بگیریم:

1 - برای نمازهای واجب غیر از نماز میت، و نمازهای مستحبی هم به شرطی صحیح است که همراه با وضو باشد.

2 - برای طواف واجب خانه خدا.

3 - در صورتی که سوگند یاد کرده یا نذر و یا عهد نموده است که وضو بگیرد.

ناوبری کتاب