صفحه ۱۸۶

ج: در وضو می‎تواند صورت را با دست راست یا چپ و یا هر دو دست شستشو دهد، بلکه اگر آب را از بالا به پایین طوری بریزد که به همه مقدار واجب برسد دست کشیدن هم لازم نیست.

س: آیا شستن داخل بینی و چشمها واجب است ؟

ج: شستن داخل بینی و قسمتی از لبها و چشمها که هنگام بستن دیده نمی شود واجب نیست، ولی برای این که یقین کند تمام آنچه را که واجب بوده شسته است باید مقداری از آنها را هم بشوید. و اگر احتمال دهد که چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های چشم و لب وجود دارد که نمی گذارد آب به آنها برسد، باید قبل از وضو بررسی نموده و اگر هست آنها را برطرف نماید.

س: کسی که دارای دستهای کوچک و صورتی بزرگ یا برعکس دارای دستهای بزرگ و صورتی کوچک است و همچنین کسی که بخشی از جلوی سر او مو ندارد و یا برعکس بر مقداری از پیشانی او مو روییده است برای وضوی خود چه مقداری از صورت را شستشو دهد؟

ج: به اندازه ای که افراد معمولی صورت خود را می‎شویند آن را بشوید.

س: این که قبل از شستن صورت دستها را تا مچ می‎شویند آیا جزء وضو است ؟

ج: خیر، این شستن جزء وضو به شمار نمی آید؛ پس کسی که چنین کاری را قبل از شستن صورت انجام داده باید متوجه باشد که هنگام وضو باید دستها را تا سر انگشتان بشوید و به شستن این مقدار قبل از وضو اکتفا نکند و گرنه وضویش باطل است.

س: آیا اگر فقط دست را تر نماییم و به صورت و دستها بکشیم وضو صحیح است ؟

ج: اگر تری دست به مقداری باشد که به واسطه دست کشیدن بر صورت و یا دستها آب کمی جاری شود و در نظر مردم شستن به حساب آید اشکالی ندارد.

س: آیا برای مسح پا می‎توان تمام دست را روی پا گذاشت و مقدار کمی کشید؟

ج: خیر، بلکه بنابر احتیاط واجب باید دست را بر سر انگشتها گذاشت و بعد آن را بر روی پا کشید.

ناوبری کتاب