صفحه ۱۸۵

2 - وضوی ترتیبی:

در این نوع وضو بعد از قصد و نیت وضو، آب را روی هر یک از اعضای وضو ریخته و از بالا به پایین به صورت زیر شستشو می‎دهد:

الف - ابتدا به قصد شستن صورت آب را از بالای پیشانی، جایی که موی سر می‎روید، ریخته و دست را همراه آب از بالا به پایین می‎کشد؛ که مقدار واجب درازای صورت از رستنگاه مو در جلو سر تا چانه است، و پهنای آن به اندازه ای است که میان انگشت میانی و شست قرار می‎گیرد؛ و اگر مقداری از آنچه را گفته شد نشوید وضو باطل است. پس برای این که یقین کند این مقدار را شسته کمی از اطراف آن را هم بشوید.

ب - بعد از آن دست راست را از آرنج تا سر انگشتان از بالا به پایین بشوید، و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل می‎شود؛ و برای این که یقین کند آب به تمام این مقدار رسیده کمی بالاتر از آرنج را هم بشوید. و سپس دست چپ را به همین روش شستشو دهد.

ج - پس از آن با تری آب وضو که در کف دست مانده بر یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی قرار دارد دست بکشد؛ و لازم نیست همه قسمت جلو سر را مسح نماید، بلکه هر قسمت از آن را مسح کند کافی است. و بنابر احتیاط واجب با دست راست و از بالا به پایین و حداقل با سه انگشت جلو سر را مسح نماید.

د - پس از مسح سر با تری آب وضو که در کف دست باقی مانده روی پای راست را از سر انگشت تا برآمدگی روی پا مسح نماید، و احتیاط مستحب آن است که تا مفصل مسح شود، و بنابراحتیاط واجب حداقل با سه انگشت مسح پا را انجام داده و بهتر آن است که با تمام کف دست این مقدار را مسح نماید؛ البته لازم نیست مسح بر روی شست پا باشد، بلکه اگر از انگشتهای دیگر هم شروع شود و به بلندی پا ختم شود کافی است.

آنگاه به همین روش پای چپ را نیز مسح نماید.

پرسش و پاسخ

س: شستن صورت با کدام دست باید انجام گیرد؟

ناوبری کتاب