صفحه ۱۸۴

امام صادق (ع) می‎فرماید: "کسی که حاجتی را از خدا بخواهد بدون این که با وضو باشد سپس حاجتش برآورده نشود کسی جز خویش را ملامت ننماید" وسایل الشیعه، باب 6، از ابواب وضو، حدیث 1، ج 1، ص 374.

و در سخنی که پیامبراکرم (ص) به فردی به نام "انس" فرموده است آمده: "ای انس ! زیاد باطهارت باش تا خدا عمرت را زیاد کند، و اگر می‎توانی در شبانه روز باطهارت باشی چنین کن، که اگر در حال طهارت از دنیا بروی تو شهید خواهی بود" وسائل الشیعه، باب 11، از ابواب وضو، حدیث 3، ج 1، ص 383.

اهمیت این امر وقتی روشن می‎شود که به احادیثی که در زمینه "وضو بعد از وضو" وارد شده است توجه نماییم، در برخی از روایات آمده است که "وضو گرفتن و طاهرشدن بعد از طهارت دارای ده پاداش و حسنه است" وسایل الشیعه، باب 8، از ابواب وضو، حدیث 10، جلد 1، ص 377 و "وضو بعد از وضو" "انباشت نور بر نور" است.

چگونگی انجام وضو

وضو را به دو صورت زیر می‎توان انجام داد:

1 - وضوی ارتماسی:

و آن خود بر دوگونه است:

الف - ابتدا قصد وضو نموده سپس صورت را از طرف پیشانی در آب فرو برده به طوری که آب به همه صورت برسد، و بعد از آن دست راست را از طرف آرنج داخل آب کرده به طوری که آب به همه دست از آرنج تا نوک انگشتان برسد، و بعد از آن دست چپ را به همین طریق داخل آب نماید، آنگاه با تری آب که در دست مانده سر و پاها را مسح می‎نماید.

ب - صورت را داخل آب نموده و هنگام بیرون آوردن آن قصد وضو می‎نماید که در اینجا بایستی صورت را از سمت پیشانی بیرون آورد، همچنین وقتی دست راست را داخل آب کرد و هنگام خارج کردن آن از آب نیت وضو نمود بایستی دست را از طرف آرنج بیرون آورد، و به همین روش نسبت به دست چپ عمل نموده، آنگاه مسح سر و پاها را انجام دهد.

ناوبری کتاب