صفحه ۱۸۲

س: گفته شد که مخرج مدفوع را با غیر آب هم می‎توان تمیز کرد، آیا در تمام موارد این گونه است ؟

ج: خیر، در سه مورد نمی توان مخرج مدفوع را با غیر آب پاک کرد، که عبارتند از:

1 - هر گاه نجاست دیگری مانند خون همراه مدفوع بیرون آید.

2 - هر گاه نجاستی از خارج به مخرج مدفوع برسد، مثلا با دست خون آلودش مخرج را نجس نماید.

3 - هر گاه اطراف مخرج مدفوع بیش از اندازه آلوده به مدفوع باشد.

س: اگر انسان شک کند که مخرج ادرار یا مدفوع را تطهیر کرده است یا خیر حکمش چیست ؟

ج: باید تطهیر نماید.

ناوبری کتاب