صفحه ۱۸۱

مکروهات دستشویی رفتن

1 - نشستن روبروی خورشید و ماه و باد.

2 - دستشویی نمودن در جاده، خیابان، کوچه، در خانه و زیر درختی که میوه می‎دهد.

3 - حرف زدن یا چیز خوردن، توقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست.

4 - ایستاده ادرار کردن، و ادرار نمودن در زمین سفت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب راکد و ایستاده.

5 - خودداری کردن از ادرار و مدفوع در صورتی که ضرری به انسان نمی رساند، و اگر به واسطه این کار ضرری متوجه انسان می‎شود جایز نیست.

پرسش و پاسخ

س: آیا در هنگام تطهیر و تمیز نمودن مخرج ادرار و مدفوع می‎توان رو به قبله یا پشت به قبله نشست ؟

ج: مانعی ندارد، ولی هنگام استبراء کردن اگر ادراری از مخرج بیرون می‎آید بنابر احتیاط واجب رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.

س: آیا به خاطر ناچاری، مثلا برای این که نامحرم ما را نبیند، می‎توانیم هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به قبله بنشینیم ؟

ج: اگر تأخیر دستشویی کردن برای انسان ضرر و مشقت دارد، در این صورت مانعی ندارد و به هر طرف که می‎تواند بنشیند؛ ولی اگر می‎تواند هم رو به قبله بنشیند و هم پشت به قبله، احتیاط واجب آن است که پشت به قبله بنشیند و از رو به قبله نشستن خودداری نماید.

س: اگر کودکی برای دستشویی کردن رو به قبله یا پشت به قبله نشست وظیفه انسان چیست ؟

ج: در صورتی که خودش چنین نشسته، جلوگیری از او واجب نیست؛ ولی احتیاط واجب آن است که بزرگترها کودک را هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند.

ناوبری کتاب