صفحه ۱۸۰

به مقداری باید شسته شود که یقین نماید چیزی از ذرات مدفوع باقی نمانده است ولی باقی ماندن بوی آن اشکال ندارد؛ و اگر در مرتبه اول طوری شسته شود که ذره ای از مدفوع باقی نماند، دوباره شستن لازم نیست.

استبراء

"استبراء" عمل مستحبی است برای مردها که بعد از بیرون آمدن ادرار برای پاکسازی مجرای ادرار انجام می‎گردد، و بهترین شیوه انجام آن چنین است:

بعد از قطع شدن ادرار اگر مخرج مدفوع نجس شده اول آن را تطهیر نموده، سپس سه مرتبه با انگشت میانه دست چپ از مخرج مدفوع تا بیخ آلت کشیده و بیخ آن را فشار داده، بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن گذاشته و سه مرتبه تا سر آلت کشیده و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد.

کسانی که این عمل مستحبی را انجام می‎دهند اگر بعد از پاکیزه کردن مخرج ادرار رطوبتی از مخرج ادرار آنها خارج شود و ندانند که ادرار است یا چیز دیگر آن رطوبت نجس نبوده، و وضویی که بعد از دستشویی رفتن گرفته اند باطل نمی شود؛ اما اگر این عمل را انجام نداده اند و رطوبتی از آنها خارج شود که ندانند چیست، حکم به نجس بودن آن رطوبت می‎شود و بایستی دوباره محل را آب کشیده و اگر وضویی گرفته اند وضویشان هم باطل می‎شود.

مستحبات دستشویی رفتن

1 - هنگام تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند.

2 - موقع وارد شدن به مستراح ابتدا پای چپ، و موقع بیرون آمدن ابتدا پای راست خود را بگذارد.

3 - در حال تخلی و دستشویی کردن سر خود را بپوشاند.

4 - در هنگام تخلی سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

5 - پیش از نماز و پیش از خوابیدن ادرار نماید.

ناوبری کتاب