صفحه ۱۷۹

گفتار چهارم: احکام تخلی و دستشویی

هنگام دستشویی رفتن موارد زیر باید رعایت شود:

1 - واجب است انسان مکلف عورت و شرمگاه خود را از کسانی که مکلف اند و یا بچه و دیوانه ای که خوب و بد را می‎فهمند اگر چه با او محرم باشند بپوشاند.

2 - باید طرف جلوی بدن یعنی شکم، سینه و عورت رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.

3 - از دستشویی کردن بر قبور مؤمنین که بی احترامی به آنهاست و هرجایی که موجب بی احترامی به یکی از مقدسات دین است و در زمین و ملک کسی که اجازه این کار را نداده باید پرهیز شود.

4 - برای تمیز کردن محل ادرار بایستی از آب استفاده شود؛ که اگر آب جاری یا کر باشد، بعد از برطرف شدن ادرار اگر محل آن یک مرتبه شسته شود کافی است و اگر با آب قلیل مثل آفتابه بخواهد خود را بشوید، باید دو مرتبه و بهتر است سه مرتبه خود را بشوید.

5 - برای تمیز کردن مخرج مدفوع می‎توان از دستمال پارچه ای، کاغذ، کلوخ و یا سنگ پاک و خشک استفاده نمود؛ که البته بنابر احتیاط واجب باید تمیز کردن با این اشیاء کمتر از سه مرتبه نباشد اگر چه با یک مرتبه یا دو مرتبه دستمال کشیدن محل پاکیزه شود.

ناگفته نماند که بهتر است تمیز نمودن مخرج مدفوع با آب باشد؛ و در این صورت

ناوبری کتاب