صفحه ۱۷۸

ج: باید از هر دو لباس یا هر دو ظرف اجتناب نموده و هر دو را آب بکشیم.

س: در چه صورتی چنانچه چیز پاکی به چیز نجسی برخورد نماید نجس می‎گردد؟

ج: در صورتی که هر دو آنها یا یکی از آنها چنان تر باشد که به دیگری سرایت نماید چیز پاک نجس می‎شود، ولی اگر رطوبت بسیار کم باشد که به دیگری سرایت نکند چیز پاک نجس نمی گردد.

س: چیزهایی مانند ابزار پزشکی که وارد بدن می‎شود و با خون یا نجاست دیگری برخورد کرده، پس از بیرون آوردن چه حکمی دارد؟

ج: اگر هنگام بیرون آوردن آلوده به نجاست نباشد نجس نخواهد بود.

س: اگر یک نقطه از جسم مایعی نجس گردد آیا همه آن نجس می‎شود؟

ج: اگر مایع روان باشد یعنی وقتی مقداری از آن را برمی داریم فورا جای آن پر شود مثل شیر و دوغ و شربت، با نجس شدن یک گوشه آن همه اش نجس می‎گردد؛ اما اگر مایع غیر روان باشد مانند عسل، فقط از همان گوشه ای که نجس شده باید اجتناب کرد و پس از برداشتن آن قسمت از بقیه آن می‎توان استفاده نمود.

ناوبری کتاب