صفحه ۱۷۷

س: اگر از نفت الکل به دست آورند، آیا این الکل نجس است ؟

ج: در صورتی که مست کننده نباشد پاک است؛ همچنین است الکل هایی که در امور پزشکی و رنگ آمیزی به کار می‎رود، که اگر از چیز مست کننده روان ساخته نشده باشد پاک است.

س: راه پاک نمودن ظرفی که به واسطه شراب نجس گردیده است چیست ؟

ج: اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند بایستی سه مرتبه آن را بشویند، اگرچه بهتر است هفت مرتبه شسته شود؛ همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بخواهند آن را با آب کر یا جاری آب بکشند باید به همین نحو عمل کنند.

چند مسأله

1 - اگر چیز نجس را، چه با ادرار نجس شده باشد یا با نجاست دیگری، بعد از برطرف کردن عین نجاست از آن یک بار در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‎شود؛ و در فرش و لباس و مانند آن بنابر احتیاط واجب آن را طوری حرکت یا فشار دهند که عمده آب داخل آن بیرون آید.

2 - چیزی را که با ادرار نجس شده اگر بخواهند با آب قلیل بشویند، چنانچه فشار لازم نداشته باشد با دوبار ریختن آب روی آن پاک می‎شود ولی اگر مانند فرش و لباس فشار لازم داشته باشد، باید پس از هر بار ریختن آب فشار دهند تا غساله آن خارج شود.

3 - چیزی را که با غیر ادرار نجس شده اگر بخواهند با آب قلیل بشویند، چنانچه بعد از برطرف کردن عین نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود پاک می‎گردد، هر چند خوب است دو بار آب روی آن ریخته شود؛ و اگر از اشیایی باشد که نیاز به فشار دادن دارد، باید آن را فشار دهند.

پرسش و پاسخ

س: اگر بدانیم یکی از دو ظرف یا دو لباسی که در اختیار انسان است نجس شده و ندانیم کدام بوده چه کنیم ؟

ناوبری کتاب