صفحه ۱۷۱

س: آیا موردی وجود دارد که تنها با برطرف شدن عین نجاست از چیزی آن شئ پاک گشته و نیاز به آب کشیدن نداشته باشد؟

ج: بله، اگر باطن و درون بدن انسان مانند داخل دهان و بینی به نجاست آلوده شود، چنانچه نجاست برطرف شود، لازم نیست آن را آب بکشند و همچنین اگر بدن حیوانی نجس شود و نجاست آن به نحوی از بین برود، مثلا خود را به خاک بمالد، در این صورت بدنش پاک شده و احتیاج به آب کشیدن ندارد.

دو نکته

1 - به آبی که هنگام برطرف کردن نجاست از چیز نجس جدا می‎شود "غساله" گویند. اگر بخواهند با آب قلیل چیز نجسی را آب بکشند، غساله اول آن که به خودی خود یا به وسیله فشار دادن از آن خارج می‎شود نجس است؛ و اگر از چیزهایی باشد که دو مرتبه باید شسته شود، از غساله دوم آن هم باید اجتناب گردد. و اگر بخواهند چیز نجسی را که با یک بار شستن پاک می‎شود در آب کر یا جاری بشویند، غساله ای که از آن می‎ریزد پاک است؛ و اگر از چیزهایی باشد که احتیاج به دو بار شستن دارد، غساله ای که بعد از شستن اول از آن شئ می‎ریزد نجس و غساله ای که پس از شستن دوم می‎ریزد پاک است.

2 - به چیزهایی که از نظر شرع و دین نجس هستند "عین نجس" گویند؛ مثل خون، ادرار و مدفوع؛ و در صورتی که چیزی مثلا لباس انسان به واسطه برخورد با یکی از آنها نجس شود به آن "متنجس" گویند.

ناوبری کتاب