صفحه ۱۷۰

س: آیا اگر چوب نجس تبدیل به زغال شود پاک می‎گردد؟

ج: بنابر احتیاط واجب از آن اجتناب نمایند.

ه - "انتقال":

چنانچه خون بدن انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد به طوری که اگر رگ او را ببرند خون از آن بیرون می‎جهد، به بدن حیوانی مثل پشه که خون جهنده ندارد انتقال یابد و خون آن حیوان به حساب آید، در این صورت دیگر نجس نخواهد بود و پاک می‎گردد.

س: خونی که زالو از بدن انسان می‎مکد آیا پاک خواهد شد؟

ج: خیر، چون جزء بدن آن حیوان نمی گردد.

و - "تبعیت":

تبعیت این است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگری پاک گردد؛ مثلا سرکه شدن شراب و پاک شدن آن سبب می‎شود که ظرف آن نیز پاک شود.

س: فرزندان نابالغی که پدر و مادرشان کافر هستند آیا به دنبال اسلام آوردن پدر و مادرشان در حکم مسلمانان خواهند بود؟

ج: بله، اما تا قبل از اسلام آوردن پدر و مادر حکم کافر را خواهند داشت.

ز - "استبراء حیوان نجاست خوار":

و آن این است که حیوان حلال گوشتی را که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده است - و به این خاطر گوشت و شیر آن حرام شده و بنابر احتیاط واجب ادرار و مدفوع و عرق و سایر رطوبت های آن نجس گردیده - تا مدتی از خوردن نجاست باز داشته و به آن غذای پاک بدهند به طوری که دیگر به آن نجاستخوار گفته نشود، که در این صورت دوباره آن حیوان و فضولاتش پاک می‎گردد و استفاده از گوشت و شیرش اشکالی نخواهد داشت.

ناوبری کتاب