صفحه ۱۶۹

ج - "آفتاب":

آفتاب می‎تواند زمین و ساختمان و اجزای آن مثل در و پنجره و حتی میخهایی را که جزء ساختمان به حساب می‎آیند در صورتی که نجس باشند با شرایط زیر پاک نماید:

1 - چیز نجس به گونه ای تر باشد که اگر چیز دیگری با آن بر خورد نمود تر شود و در صورتی که چیز نجس خشک باشد باید آن را تر نمود.

2 - پیش از تابش آفتاب عین نجس مثل خون و مدفوع از آن برطرف شود.

3 - چیزی مانع تابش مستقیم آفتاب بر شئ نجس نباشد؛ مثلا اگر بین نور خورشید و چیز نجس پرده ای قرار گیرد، آن شئ پاک نمی شود.

4 - آفتاب به تنهایی آن شئ را خشک نماید؛ پس اگر آفتاب همراه با باد شدید آن را خشک نماید پاک نمی گردد.

س: آیا گیاه، درخت و میوه بر آن نیز در صورتی که نجس و تر باشد با تابش آفتاب پاک می‎شود؟

ج: بله، اگر چه خوب است از آنها اجتناب شود و میوه نیز قبل از مصرف شسته شود.

د - "استحاله":

اگر جنس چیز نجس به طور کلی عوض گردد و به جنس دیگری تبدیل شود، جنس دوم پاک خواهد بود؛ مثل این که چوب نجس سوخته و تبدیل به خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو رفته و به نمک تبدیل شود، و یا شراب تبدیل به سرکه گردد. و در صورتی که جنس چیز نجس کاملا عوض نشود پاک نمی گردد؛ مثل این که گندم نجس آرد شود و یا تبدیل به نان گردد.

س: اگر چیز نجس با مواد شیمیایی و یا دستگاههای پیچیده به طور کلی عوض گردد، باز هم پاک می‎گردد؟

ج: بله، اما اگر فقط آثارش تغییر کند و جنس آن عوض نشود پاک نمی گردد.

ناوبری کتاب