صفحه ۱۶۸

ب - "زمین":

با مالیدن پا یا راه رفتن بر روی زمین کف پا یا ته کفش نجس با شرایط زیر پاک می‎شود:

1 - زمین بنابر احتیاط واجب پاک و خشک باشد.

2 - به سبب راه رفتن و برخورد با زمین، کف پا یا ته کفش نجس شده باشد؛ پس اگر از بینی انسان خونی بر ته کفش ریخت، با راه رفتن پاک نمی گردد.

3 - بواسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین نجاستی که به کف پا یا ته کفش رسیده برطرف شود.

4 - زمینی که روی آن راه می‎روند خاک و سنگ و آجر و مانند آن باشد.

س: آیا با راه رفتن روی فرش یا حصیر یا سبزه کف پا یا ته کفش نجس پاک می‎گردد؟

ج: خیر.

س: بر روی زمینی که آسفالت شده یا با چوب فرش گردیده است چطور؟

ج: پاک شدن نجاست محل اشکال است. مگر اینکه اسفالت کهنه شده و ریگها پیدا باشد.

س: آیا اگر با مالیدن کفش یا پا بر روی زمین نجاست آن برطرف شد، به راه رفتن هم نیاز است ؟

ج: بهتر است حداقل پانزده گام معمولی (پانزده ذراع) برداشته شود، هرچند با کمتر از این مقدار یا با مالیدن پا به زمین نجاست آن برطرف شود.

س: آیا باید ته کفش یا کف پا هنگام راه رفتن تر باشد؟

ج: خیر.

س: پای مصنوعی، ته عصا، چرخ اتومبیل یا موتورسیکلت و نعل چهارپایان اگر نجس شود آیا همین حکم را دارد؟

ج: بله، به وسیله راه رفتن و حرکت کردن پاک می‎شود.

ناوبری کتاب